Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou Mission GAMES s.r.o. (ďalej len predávajúci) prevádzkujúcou internetový obchod www.gsshop.sk (ďalej len GS SHOP). Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred vytvorením objednávky. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí kupujúci s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma Mission GAMES s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka - ďalej iba záručný list) s uvedením všetkých potrebných údajov na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, a iné).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového spotrebiteľa. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v sekcii záruka).

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty 24 mesiacov a prípadnej predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

III. Záručné podmienky

 1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie škatule, alebo obálky) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, napríklad z dôvodu neúplnosti, alebo poškodenia zásielky. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: poskodena.zasielka@gsshop.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 3. Miestom pre uplatnenie reklamácie v Slovenskej Republike je: Mission GAMES s.r.o., Železiarenská 39, 040 15 Košice 15. Tovar je možné po dohode reklamovať aj osobne v sídle spoločnosti. Pri tovare, ktorému je na území SR poskytovaný autorizovaný servis odporúčame kupujúcemu v záujme urýchlenia reklamácie uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu.
 4. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla spoločnosti. Balík odporúčame riadne a viditeľne označiť slovom "REKLAMÁCIA", obsahovať by mal: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (meno, spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Bez vyššie uvedeného je znemožnená riadna identifikácia pôvodu a závady tovaru.
 5. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, je tiež potrebné doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak je výrobok označený sériovým číslom).
 6. Záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 7. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).
 8. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 1. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim.
 2. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
 3. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný e-mailom, telefonicky, alebo formou SMS správy, na kontaktné údaje, ktoré boli uvedené v rámci reklamácie.
 4. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.
 5. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich kalendárnych dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.
  Táto suma je stanovená vo výške 0,50 EUR/deň.

V. Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál, jeho životnosť je 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.

VI. Záverečné ustanovenia

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tento Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí.

Za spoločnosť Mission GAMES s.r.o. schválil Zdeněk Moudrý, konateľ spoločnosti.

Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novelami Z.z.

Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.05.2013. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na internetových stránkach www.gsshop.sk.


Ak chcete dobre nakúpiť hry, konzoly a príslušenstvo, prosíme, prejdite na:

GameExpres.sk - predaj hier - hry pre PC a konzoly

Pre najnovšie informácie zo sveta (nie len) hier, prosíme, prejdite na:

GAMESITE.SK - Váš herný svet!

Oblečenie a obuv - online v inzercii na bazári

Oblečenie a odevy, inzercia oblečenie online - Bazar.sk!