Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu GS Shop

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.gsshop.sk (ďalej len GS Shop) je spoločnosť Mission GAMES s.r.o.

1. Informácie o spoločnosti

Mission GAMES s.r.o.

Mission GAMES s.r.o.
Železiarenská 39
040 15
Košice 15, Slovenská republika

IČO: 46 548 645
DIČ: 2023478479
IČ DPH: SK 2023478479

IBAN: SK56 1100 0000 0029 2387 3212

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29527/V

e-mail:
web:

Orgán dozoru

2. Dodanie tovaru

Dodanie tovaru zabezpečuje Slovenská pošta, a. s., v prípade záujmu dohodnutia osobného vyzdvihnutia je potrebné kontaktovať .

Internetový obchod GS Shop je prevádzkovaný na území Slovenskej Republiky a dodáva objednaný tovar len konečným spotrebiteľom s adresou doručenia v SR.

Minimálna hodnota objednaného tovaru potrebná k vytvoreniu objednávky na adresu doručenia v SR je 3,32 € (k cene tovaru bude priúčtovaný poplatok za poštovné a balné).

3. Platobné podmienky

Spôsob platby za tovar

Spôsob doručenia, alebo prebratie tovaru Poplatky za doručenie (a balenie) Cena tovaru Cena tovaru nezahŕňa poplatky za doručenie. Tie budú k cene tovaru prirátané po zvolení typu platby (a doručenia).

4. Registrácia

K nákupu v internetovom obchode GS Shop je potrebná registrácia na sesterských internetových stránkach herného portálu Gamesite.sk, ktorý je rovnako ako GS Shop prevádzkovaný spoločnosťou Mission GAMES s.r.o.. Registráciu je možné realizovať na tejto adrese.

Registrovaní používatelia herného portálu Gamesite.sk majú v GS Shop-e vytvorený profil automaticky aj so všetkými údajmi, ktoré použili v registrácii. V tomto prípade nie je nutné vytvárať novú registráciu.

5. Zákaznícky servis

Stornovanie objednávky

V prípade, že Vaša objednávka ešte nebola telefonicky overená, a nedostali ste e-mail potvrdzujúci akceptáciu objednávky, môžete ju kedykoľvek zrušiť telefonicky na čísle +421 903 735 475, alebo e-mailom na adrese (nezabudnite uviesť číslo Vašej objednávky).

Po telefonickom overení a obdržaní e-mailu potvrdzujúceho akceptáciu objednávky už nie je možné objednávku stornovať a táto bude riadne expedovaná.

GS Shop si vyhradzuje právo vytvárať zoznam zákazníkov, ktorí nepreberajú objednaný tovar a zverejniť ho na svojej internetovej stránke vo forme Blacklistu (čiernej listiny), kde bude zverejnené celé meno zákazníka a mesto. Týmto krokom chceme predísť zbytočným objednávkam, ktoré by mohli mať za následok zvýšené náklady spoločnosti a personálnu vyťaženosť, ako aj pomôcť ostatným internetovým obchodom. Vytvorením objednávky dávate výslovný a bezvýhradný súhlas so zverejením Vášho celého mena a mesta pobytu, v prípade neprevzatia objednaného tovaru.

6. Obchodné podmienky

Tovar je možné vyberať a nakupovať prehliadaním katalógu na stránke nášho internetového obchodu www.gsshop.sk.

Pri vytváraní objednávky uvádzajte, prosíme, nasledujúce údaje:

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude v čo najskoršom možnom čase doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru Vám budú doručené na poskytnutú e-mailovú adresu. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie potrebné informácie k objednávke.

Dodanie tovaru uskutočňuje výhradne Slovenská pošta, a. s., o podmienkach doručovania sa informujte na internetových stránkach www.posta.sk. Tovar je možné prevziať aj osobne v mieste sídla prevádzkovateľa internetového obchodu, ak sa tak kupujúci s predávajúcim vopred dohodli a to za predpokladu, že tovar bol už uhradený a finančné prostriedky boli pripísané a spracované na účte predávajúceho.

Pri preberaní tovaru bude kupujúcemu poskytnutý doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s doručeným tovarom.

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Na realizáciu odstúpenia od zmluvy je potrebné doručiť nám písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu, či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. V prípade, že sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, ste povinný vrátiť tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru výlučne bankovým prevodom na účet. Poštovné nie je súčasť ceny produktov zakúpených prostredníctvom GS SHOP, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prenos poštových nákladov spojených s odstúpením od zmluvy na kupujúceho.

Konečná cena a zhrnutie objednávky sú vždy potvrdené e-mailom. V prípade problémov s doručovaním e-mailov od GS Shop odporúčame skontrolovať si nastavenia nevyžiadanej pošty pre Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Postup pri reklamácii ako aj záručné podmienky sú upravené Reklamačným poriadkom , ktorý tvorí prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu GS Shop.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštovou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi poštovej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka a pod.). Súhlas zanikne v lehote najneskôr 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne z databázy prevádzkujúceho nenávratne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť buď zmenou údajov na stránke herného portálu Gamesite.sk, alebo po presmerovaní na herný portál Gamesite.sk z menu na web stránke internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetových stránok GS Shop sa zaväzuje, že s osobnými údajmi bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov. Nebude poskytovať tieto údaje tretím osobám, ktoré nemajú bezprostrednú súvislosť s plnením uzatvorenej zmluvy. Uzatvorením zmluvy (odoslaním objednávky) dáva zákazník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a to v plnom rozsahu ich poskytnutia po dobu neurčitú za účelom ponuky služieb a obchodu. Kupujúci ma právo na odstránenie svojich osobných údajov z databázy spoločnosti a to písomnou žiadosťou. Predávajúci sa zaväzuje požiadavke vyhovieť v čo najkratšom možnom čase. Správca údajov je zároveň spracovateľom osobných údajov a získane osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúcou ich zneužitiu. Kupujúci ma právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu spolu s ďalšími zákonnými právami k týmto údajom.

Kupujúcemu po odoslaní objednávky, alebo registrácii môžu byť doručované správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie takýchto správ kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odoberania Newsletterov.

8. Záverečné ustanovenia

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky internetového obchodu GS Shop spoločnosti Mission GAMES s.r.o. sú v platnosti od 20.03.2013. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu zmeniť znenie obchodných podmienok a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetových stránkach www.gsshop.sk.

Za spoločnosť Mission GAMES s.r.o. schválil Zdeněk Moudrý, konateľ spoločnosti.


Ak chcete dobre nakúpiť hry, konzoly a príslušenstvo, prosíme, prejdite na:

GameExpres.sk - predaj hier - hry pre PC a konzoly

Pre najnovšie informácie zo sveta (nie len) hier, prosíme, prejdite na:

GAMESITE.SK - Váš herný svet!

Oblečenie a obuv - online v inzercii na bazári

Oblečenie a odevy, inzercia oblečenie online - Bazar.sk!